ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางปริญา พีรปรัชญา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา